Privacybeleid

"BRUSSELS BUSINESS FLATS - BELGIUM" (hierna wij, ons of BBF) verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren.
Datum 11 februari 2019

Dit beleid, samen met onze gebruiksvoorwaarden https://www.bbf.be/terms-conditions/ en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, zet de basis uiteen waarop alle informatie die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons wordt verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw informatie en hoe wij deze zullen gebruiken te begrijpen. Door www.bbf.be te bezoeken aanvaardt u en stemt u in met de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van het Privacybeleid wordt altijd op de Site geplaatst, met de "Ingangsdatum" bovenaan het beleid. Wij kunnen dit Privacybeleid herzien en bijwerken als onze praktijken veranderen, als de technologie verandert, of als wij nieuwe diensten toevoegen of bestaande wijzigen. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in ons Privacybeleid of in de manier waarop wij met uw persoonlijke informatie omgaan, of als wij persoonlijke informatie gaan gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van wat in ons Privacybeleid stond op het moment dat wij deze informatie verzamelden, zullen wij u een redelijke kans geven om met de verandering in te stemmen. Als u geen toestemming geeft, worden uw persoonlijke gegevens gebruikt zoals overeengekomen onder de voorwaarden van het privacybeleid dat van kracht was op het moment dat wij die gegevens verkregen. Door onze site of diensten na de ingangsdatum te gebruiken, wordt u geacht in te stemmen met ons dan geldende privacybeleid. Wij zullen eerder verkregen informatie gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid dat van kracht was toen de informatie van u werd verkregen.

Ons privacybeleid bevat de volgende onderdelen:

 1. Informatie die wij van u verzamelen;
 2. Cookies;
 3. Gebruik van uw informatie;
 4. Openbaarmaking van uw informatie;
 5. Overdracht van uw gegevens;
 6. Uw rechten;
 7. Beveiliging van de verzamelde informatie;
 8. Externe websites;
 9. Abonnement op de nieuwsbrief;
 10. Toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw informatie - wijzigingen in ons Privacybeleid;
 11. Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking - contactgegevens.

1. Informatie die wij van u verzamelen

Wij zullen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:

Informatie die u ons geeft.

Dit is informatie over u die u ons geeft door formulieren in te vullen op www.bbf.be (hierna: onze website) of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail of anderszins. Het omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze website te gebruiken, zich inschrijft voor onze dienst, een reserveringsaanvraag doet, een BBF-account aanmaakt, uw huur betaalt via onze website en wanneer u een probleem met onze website meldt. De informatie die u ons verstrekt kan bestaan uit uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, land waar u woont, bedrijf waarvoor u werkt, financiële en creditcardgegevens en hobby's.

Informatie die we over u verzamelen.

Wij zullen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:


Informatie die u ons geeft.

Dit is informatie over u die u ons geeft door formulieren in te vullen op www.bbf.be (hierna: onze website) of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail of anderszins. Het omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze website te gebruiken, zich inschrijft voor onze dienst, een reserveringsaanvraag doet, een BBF-account aanmaakt, uw huur betaalt via onze website en wanneer u een probleem met onze website meldt. De informatie die u ons verstrekt kan bestaan uit uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, land waar u woont, bedrijf waarvoor u werkt, financiële en creditcardgegevens en hobby's.


Informatie die we over u verzamelen.

Bij elk bezoek aan onze website verzamelen wij automatisch de volgende informatie:

technische informatie, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, instelling van de tijdzone, types en versies van browser plug-ins, besturingssysteem en platform;
informatie over uw bezoek, waaronder de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, via en van onze website (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of gezocht, responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), methoden die zijn gebruikt om weg te bladeren van de pagina en elk telefoonnummer dat is gebruikt om onze klantenservice te bellen.

Informatie die wij ontvangen van andere bronnen.
Dit is informatie die wij over u ontvangen als u een andere website dan de onze gebruikt die reclame maakt voor of gebruik maakt van onze diensten. Wij werken nauw samen met derden (waaronder zakelijke partners, onderaannemers in technische, betalings- en leveringsdiensten, reclamenetwerken, aanbieders van analyses en zoekinformatie) en wij zullen de informatie die wij van hen ontvangen verzamelen en verwerken.

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze legitieme belangen, waarbij deze belangen niet zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten en vrijheden.

2. Cookies

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons Cookiebeleid.

3. Gebruik van uw informatie

Wij gebruiken de informatie die wij over u hebben op de volgende manieren:

Informatie die u ons geeft.

We zullen deze informatie gebruiken:

 • om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons en om u de informatie en diensten te leveren die u van ons vraagt;
 • om u informatie te verstrekken over andere diensten die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn
 • aan die welke u reeds hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd;
 • om u informatie te verstrekken over goederen of diensten waarvan wij denken dat ze u interesseren. Als u een bestaande klant bent, zullen wij u alleen per e-mail benaderen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke het onderwerp waren van een eerdere verkoop aan u. Als u geen klant bent, of als wij geselecteerde derden toestaan
 • om uw gegevens te gebruiken, zullen wij (of zij) alleen per e-mail contact met u opnemen als u daarmee hebt ingestemd door het betreffende vakje aan te vinken op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen (bijv. het registratieformulier);
 • om u te informeren over wijzigingen in onze service;
 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd.

Informatie die we over u verzamelen.

We zullen deze informatie gebruiken:

 • om onze website te beheren en voor interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;
 • om onze website te verbeteren zodat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd;
 • om u te laten deelnemen aan interactieve functies van onze dienst, wanneer u daarvoor kiest;
  als onderdeel van onze inspanningen
 • om onze website veilig en beveiligd te houden;
 • om de doeltreffendheid van onze reclame te meten of te begrijpen
 • aan u en anderen, en om u relevante reclame te leveren;
 • om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze website over goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren.
  Informatie die we ontvangen van andere bronnen.

Wij kunnen deze informatie combineren met informatie die u ons geeft en informatie die wij over u verzamelen. Wij kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die wij ontvangen).

4. Openbaarmaking van uw informatie

U gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben uw informatie te delen met geselecteerde derden, waaronder:

 • onze leveranciers van IT-gerelateerde diensten;
 • onze leveranciers van marketinggerelateerde diensten;
 • onze partner aanbieders van appartementen;
 • aanbieders van online betalingsdiensten;
 • analisten en leveranciers van zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site.

Wij maken uw informatie bekend aan derden:

 • in het geval dat wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw informatie kunnen doorgeven aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa;
 • indien BBF of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de door BBF over haar klanten bijgehouden informatie tot de overgedragen activa kan behoren;
 • als wij verplicht zijn uw informatie bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om de rechten, eigendommen of veiligheid van BBF, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico's;
 • als dat passend is om een van de in punt 3 van dit Privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken.

5. Overdracht van uw informatie

Wij kunnen uw informatie overdragen naar een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (de EER) (bijv. naar Servië) in een van de situaties of voor een van de doeleinden zoals uitgelegd onder punt 3 en 4. Door informatie te verstrekken gaat u akkoord met deze overdracht naar en opslag of verwerking in een land buiten de EER. Wij zullen alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat een dergelijke gegevensoverdracht in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving plaatsvindt.

Wij zullen passende contractuele waarborgen treffen om uw gegevens zoveel mogelijk te beveiligen wanneer uw gegevens worden overgedragen aan een land dat door de Europese Commissie niet wordt geacht een passende bescherming te bieden voor gegevensverwerkende activiteiten.

6. Uw rechten

 U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de informatie die wij over u bewaren. Deze rechten kunt u uitoefenen door contact met ons op te nemen (zie onze contactgegevens in sectie 11) zoals hieronder uiteengezet:

 • u hebt het recht op toegang tot de informatie die wij over u bewaren door ons een e-mail te sturen met als onderwerp "Verzoek om toegang tot informatie";
 • u hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen door ons een e-mail te sturen met als onderwerp "Verzoek tot beperking van de verwerking";
 • u hebt het recht te verzoeken om rectificatie van uw gegevens door ons een e-mail te sturen met als onderwerp "Verzoek om rectificatie";
 • u hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons een e-mail te sturen met als onderwerp "Recht op bezwaar";
 • u hebt het recht, onder bepaalde omstandigheden, te verzoeken om verwijdering van uw gegevens uit ons klantenbestand door ons een e-mail te sturen met als onderwerp "Verzoek tot verwijdering".

Merk echter op dat wij bepaalde informatie moeten bewaren, bijvoorbeeld voor wettelijke of administratieve doeleinden (bijv. het bijhouden van een boekhouding).
Voeg voor alle bovenstaande verzoeken een kopie van uw identiteitskaart of een ander bewijs van uw identiteit (bijv. rijbewijs) bij om ons te helpen voorkomen dat onbevoegden uw informatie inzien, wijzigen of verwijderen.

7. Beveiliging van de verzamelde informatie

Wij hebben op onze website een aantal veiligheidsvoorzieningen aangebracht om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot verzamelde en/of ontvangen informatie. Wij hebben getracht een veilige en betrouwbare site voor u te creëren, maar wijzen erop dat de vertrouwelijkheid van communicatie of materiaal dat via onze website of e-mail naar of van ons of een andere partij wordt verzonden, niet kan worden gegarandeerd. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de veiligheid van informatie die via deze methoden wordt verzonden.

Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden gecodeerd. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u dit zelf hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u een wachtwoord met niemand te delen.

8. Externe websites

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Voor zover hyperlinks of banneradvertenties met hyperlinks worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites van derden niet door ons worden gecontroleerd en hun eigen privacybeleid hebben. Daarom vallen zij niet onder dit Privacybeleid en aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u informatie verstrekt aan deze websites.

9. Inschrijving op de nieuwsbrief

Om de incidentele nieuwsbrieven en informatiemails van BBF te ontvangen, vindt u in de footer van onze website een inschrijvingslink die u naar het mailingplatform leidt dat wij gebruiken. Onze incidentele mailings bevatten informatie over nieuwe woningen en projecten, tijdelijke acties met betrekking tot ons product, informatie over diensten van partners en evenementen met betrekking tot ons bedrijf en onze sector. Wij gebruiken Campaign Monitor als ons mailingplatform en als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens op hun platform verzameld.U kunt het privacybeleid en de verklaring van naleving van de GDPR van Campaign Monitor lezen op https://www.campaignmonitor.com/trust/. In elke mailing staat een afmeldlink als u het ontvangen van onze mailings wilt beëindigen.

10. Toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw informatie - wijzigingen in ons Privacybeleid

Door deze website te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Privacybeleid hebt gelezen en dat u instemt met de verzameling en het gebruik van uw informatie zoals hierboven uiteengezet.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons Privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan u meegedeeld. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen in het Privacybeleid zijn. Als u deze site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in dit Privacybeleid, geeft u aan dat u deze wijzigingen aanvaardt. Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 8 november 2016.

11. Identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke - contactgegevens

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van dit privacybeleid is:
de naamloze vennootschap "Brussels Business Flats-Belgium";
ingeschreven bij ITAF bvba. onder het nummer 0456.960.169; en
gevestigd te Roodebeeklaan 78 bus 9, 1030 Schaarbeek (België)
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot het privacybeleid moeten worden gericht aan info@bbf.be.

Zoeken
Maat
Prijs

Panden vergelijken

Vergelijk