Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten, zoals gedefinieerd in artikel 1, en elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en BBF en/of elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en de agent van BBF.

Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de in dit artikel gedefinieerde begrippen zowel in het enkelvoud als in het meervoud de vermelde betekenis:

"BBF" betekent de naamloze vennootschap Brussels Business Flats Belgium N.V., met maatschappelijke zetel te Roodebeeklaan 78 b9, 1030 Schaarbeek en ondernemingsnummer 0456.960.169; "Diensten" betekent alle diensten die door BBF (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, al dan niet als agent) aan Opdrachtgever worden geleverd;

"Lessee" betekent iedere Cliënt die een Huurovereenkomst ondertekent;

"Huurovereenkomst": iedere door Opdrachtgever gesloten huurovereenkomst, waarbij BBF optreedt als gemachtigde van de eigenaar van de betreffende onroerende zaak;

"Opdrachtgever" betekent iedere ontvanger van Diensten en/of iedere Lessee en/of iedere Gelieerde Onderneming, inclusief iedere persoon die handelt, of waarvan BBF redelijkerwijs mag aannemen dat hij handelt, met het gezag en de kennis van de ontvanger van de Diensten; en

"Gelieerde onderneming" betekent elke onderneming, vereniging of organisatie waarvan de meerderheid van de aandelen of stemrechten direct of indirect eigendom zijn van Cliënt;

Diensten
Door ondertekening van een Lease verklaart Opdrachtgever uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van onderstaande algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard. BBF behoudt zich evenwel het recht voor om aanvullende algemene en/of bijzondere voorwaarden toe te voegen voor elke individuele Dienst en elke individuele Huurovereenkomst. Tenzij anders vermeld zijn aanbiedingen en voorgestelde overeenkomsten van BBF geldig gedurende 30 dagen na datum van verzending. Iedere opdracht of instructie tot het verrichten van Diensten en het verhuren van onroerende zaken wordt eerst definitief na ondertekening van de huurovereenkomst, tenzij BBF daadwerkelijk met het verrichten van de Diensten is begonnen.

Alle aanbiedingen en voorgestelde Huurovereenkomsten worden opgesteld op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie onvolledig en/of onjuist blijkt te zijn, behoudt BBF zich het recht voor een aanvullende offerte of voorgestelde overeenkomst op te stellen, dan wel anderszins de Huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen op kosten van Opdrachtgever.

Levering
BBF is gerechtigd om, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, een beroep te doen op onderaannemers, vertegenwoordigers of subagenten voor het leveren van de Diensten.

Een in de documenten en correspondentie van BBF of Opdrachtgever genoemde termijn is niet bindend en heeft slechts een indicatieve strekking. Partijen komen overeen dat een eventuele overschrijding van een termijn door BBF in geen geval door Opdrachtgever kan worden ingeroepen om schadevergoeding te verkrijgen of de Huurovereenkomst op te zeggen/te beëindigen. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat BBF niet gebonden is aan enige verplichting of de Diensten en/of Huurovereenkomst kan opschorten indien Opdrachtgever zijn verplichtingen (met name betalingsverplichtingen) niet nakomt of indien tijdens de levering van de Diensten wijzigingen worden aangebracht in de te leveren Diensten.

Betaling
Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar op de zetel van BBF. Betaling in termijnen is slechts toegestaan na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord.

In geval van betaling per cheque of ander verhandelbaar instrument zal de betaling pas plaatsvinden wanneer deze daadwerkelijk is geïnd.

Client accepts liability for charges, costs, taxes and levies insofar as these relate to the Services and/or Lease and the payments made by Client on account of the Services and/or Lease.

The Client receives a free notice of default that acts as the first official payment reminder and is sent on a durable medium, usually by electronic mail.

If the Client does not pay the outstanding invoice within fifteen (15) calendar days from the date of sending this notice of default, BBF will charge a maximum of the following costs:

  1. late payment interest, in the form of the reference interest rate, as provided for in the law on late payment of commercial transactions, increased by 8%. This interest is calculated on the amount still to be paid and starts to accrue from the calendar day following the day on which the notice of default was sent to the Client;
  2.  a fixed compensation, which is calculated as follows:
    1. 20 euros if the balance due is less than or equal to 150 euros;
    2. 30 euros plus 10% of the amount due on the invoice between 150.01 and 500 euros if the balance due is between 150.01 and 500 euros;
    3. 65 euros plus 5% of the amount due on the bracket above 500 euros with a maximum of 2000 euros if the balance due is higher than 500 euros.

These costs are intended to cover, on the one hand, the late payment interest on the debt and, on the other hand, all costs of the amicable collection of the unpaid debt.

Indien de Huurovereenkomst op kosten van Opdrachtgever (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) wordt beëindigd en/of opgezegd, is Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan BBF een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan drie maanden huur, zoals die geldt op het moment van beëindiging/opzegging.

Acceptatie / Verhaal
Bezwaren tegen facturen of klachten met betrekking tot Diensten en/of in verband met Huurovereenkomsten worden slechts in behandeling genomen voor zover zij binnen acht dagen na ontvangst van de factuur of levering van de Dienst per aangetekend schrijven bij BBF zijn ingediend en voor zover zij zeer gedetailleerd en nauwkeurig zijn omschreven. Het indienen van een bezwaar of klacht ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. Cliënt ziet derhalve uitdrukkelijk af van een beroep op wanprestatie.
Overdracht van huur/onderhuur
Opdrachtgever mag zijn rechten op het gehuurde of enig deel daarvan niet overdragen en het gehuurde of enig deel daarvan evenmin onderverhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBF.

Aansprakelijkheid / Vrijwaring
BBF is in geen geval aansprakelijk voor de verplichtingen van derden die voortvloeien uit de door BBF bemiddelde of door BBF als tussenpersoon gesloten transacties en/of huurovereenkomsten.

De aansprakelijkheid van BBF, haar werknemers of vertegenwoordigers jegens Opdrachtgever is beperkt tot de aan BBF voor de uitvoering van de Diensten en/of Huurovereenkomst betaalde bedragen, ongeacht de rechtsgrond waarop de aansprakelijkheid van BBF is gebaseerd. BBF, haar werknemers of vertegenwoordigers zijn in geen geval aansprakelijk (uit overeenkomst of uit onrechtmatige daad) voor enige indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot winst- of omzetderving.

Partijen komen overeen dat BBF niet gehouden is Opdrachtgever te vrijwaren of bij te staan indien door een derde een vordering wordt ingesteld tegen Opdrachtgever die direct of indirect voortvloeit uit de Diensten en/of Lease, ongeacht de rechtsgrond waarop deze vordering is gebaseerd.

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, zal Opdrachtgever BBF, haar werknemers, vertegenwoordigers, bestuurders, aandeelhouders, onderaannemers en onderaannemers schadeloos stellen en vrijwaren voor en tegen elke aansprakelijkheid, vordering, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en verschotten, die voortvloeien uit of verband houden met (i) de Diensten, de Huurovereenkomsten of de uitvoering van de Huurovereenkomsten of (ii) door Opdrachtgever verstrekte informatie of gegevens.

Overmacht
In geval van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht is BBF gerechtigd de Huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder opzegtermijn of vervangende schadevergoeding, dan wel de levering van de Diensten en/of de Huurovereenkomst op te schorten. In dit geval kan BBF op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van haar verplichtingen of voor de schade die de Klant hierdoor zou kunnen lijden.

Beëindiging
Onverminderd het recht op schadevergoeding en het bepaalde in artikel 3, heeft BBF het recht de overeenkomst, zelfs indien deze reeds gedeeltelijk werd uitgevoerd, te allen tijde door middel van een aangetekend schrijven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen of bijkomende waarborgen te eisen: in geval van faillissement, liquidatie of ernstige verslechtering van de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever; indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst, de Diensten en deze Voorwaarden, in het bijzonder artikel 4 ervan, niet nakomt.

Handicap
Indien u of een lid van uw gezelschap een medisch probleem of een handicap heeft die extra faciliteiten tijdens uw verblijf vereist, verzoeken wij u ons dit bij uw reservering mee te delen. Indien wij redelijkerwijs niet in staat zijn om aan de bijzondere behoeften van de betrokken persoon tegemoet te komen, behouden wij ons het recht voor om de reservering te weigeren of, indien bij de reservering geen volledige gegevens zijn verstrekt, de reservering te annuleren zodra wij van deze gegevens op de hoogte zijn.

Toepasselijk recht en bevoegdheid
Op deze voorwaarden, de Huurovereenkomst, elke overeenkomst tussen partijen, de Diensten en de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, in het bijzonder de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Algemeen
De ongeldigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet en leidt derhalve niet tot de ongeldigheid van deze bepalingen.

In geval van overdracht van de onderneming, aandelen, zaken of een deel van de onderneming van Opdrachtgever, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat de overeenkomst tussen partijen in ongewijzigde vorm door de verkrijger wordt uitgevoerd. Een wijziging in het bestuur, de directie of de aandeelhouders van BBF heeft geen invloed op de Diensten, de Huurovereenkomst of enige andere overeenkomst tussen partijen.

Deze voorwaarden, die voorrang hebben op andere voorwaarden van Opdrachtgever, kunnen slechts worden gewijzigd door middel van een schriftelijke overeenkomst die door BBF en Opdrachtgever naar behoren is ondertekend.

Zoeken
Maat
Prijs

Panden vergelijken

Vergelijk