Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten, zoals gedefinieerd in artikel 1, en iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en BBF en/of iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en de agent van BBF.

Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de in dit artikel gedefinieerde begrippen de vermelde betekenis in zowel het enkelvoud als het meervoud:

"BBF" betekent de naamloze vennootschap Brussels Business Flats Belgium N.V., met maatschappelijke zetel te Roodebeeklaan 78 b9, 1030 Schaarbeek en ondernemingsnummer 0456.960.169; "Diensten" betekent alle diensten die door BBF aan de Cliënt worden verleend (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, en als agent of anderszins);

Onder"Huurder" wordt verstaan iedere Cliënt die een Huurovereenkomst ondertekent;

Onder"huurovereenkomst" wordt verstaan iedere door Opdrachtgever gesloten huurovereenkomst, waarbij BBF optreedt als gemachtigde van de eigenaar van de betreffende onroerende zaak;

"Opdrachtgever" betekent iedere ontvanger van Diensten en/of iedere Lessee en/of iedere Gelieerde Onderneming, met inbegrip van iedere persoon die handelt, of waarvan BBF redelijkerwijs mag aannemen dat hij handelt, met het gezag en de kennis van de ontvanger van de Diensten; en

"Gelieerde onderneming" betekent elke onderneming, vereniging of organisatie waarvan de meerderheid van de aandelen of stemrechten rechtstreeks of onrechtstreeks eigendom zijn van de Cliënt;

Diensten
Door ondertekening van een Huurovereenkomst verklaart de Klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de volgende algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard. BBF behoudt zich niettemin het recht voor om aanvullende algemene en/of bijzondere voorwaarden toe te voegen voor iedere individuele Dienst en individuele Huurovereenkomst. Tenzij anders vermeld, zijn door BBF gedane aanbiedingen en voorgestelde overeenkomsten geldig gedurende 30 dagen na datum van verzending. Iedere opdracht of opdracht tot het verrichten van Diensten en het verhuren van onroerende zaken wordt eerst definitief na ondertekening van de Huurovereenkomst, tenzij BBF feitelijk een aanvang heeft gemaakt met het verrichten van de Diensten.

Alle offertes en voorstellen tot huurovereenkomst worden opgesteld op basis van de door Cliënt verstrekte gegevens. Indien de door Opdrachtgever verstrekte gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, behoudt BBF zich het recht voor een aanvullende offerte of voorstel van overeenkomst op te stellen, dan wel anderszins de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen op kosten van Opdrachtgever.

Levering
BBF is gerechtigd, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, een beroep te doen op onderaannemers, vertegenwoordigers of subagenten ten behoeve van de verlening van de Diensten.

Alle termijnen vermeld in de documenten en correspondentie van BBF of Opdrachtgever zijn niet bindend en hebben slechts een indicatieve strekking. Partijen komen overeen dat een eventuele overschrijding van een termijn door BBF in geen geval door Opdrachtgever kan worden ingeroepen ter verkrijging van schadevergoeding of tot opzegging/beëindiging van de Huurovereenkomst. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat BBF tot geen enkele verplichting is gehouden of de Diensten en/of Huurovereenkomst mag opschorten indien Opdrachtgever zijn verplichtingen (met name betalingsverplichtingen) niet nakomt of indien tijdens de uitvoering wijzigingen worden aangebracht in de te leveren Diensten.

Betaling
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BBF. Betalingen in termijnen zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst.

In geval van betaling per cheque of ander verhandelbaar instrument, geschiedt de betaling pas bij de daadwerkelijke inning ervan.

Cliënt aanvaardt aansprakelijkheid voor lasten, kosten, belastingen en heffingen voor zover deze betrekking hebben op de Diensten en/of Lease en de door Cliënt verrichte betalingen uit hoofde van de Diensten en/of Lease. Over alle opeisbare en onbetaalde bedragen zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een overeengekomen vertragingsrente van 15% per jaar worden berekend vanaf de vervaldag. Daarnaast zal overeengekomen schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 125, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden toegevoegd aan het verschuldigde bedrag, ongeacht eventuele gerechtelijke en/of incassokosten, waaronder alle advocatenkosten en verschotten. In geval van betalingsverzuim, zelfs indien slechts gedeeltelijk, worden alle nog niet vervallen bedragen onmiddellijk opeisbaar zonder enige formaliteit of aanmaning.

Indien de huurovereenkomst op kosten van Cliënt wordt beëindigd en/of ontbonden (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), is Cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd aan BBF gelijk aan drie maanden huur, zoals deze geldt op het moment van beëindiging/ontbinding.

Acceptatie / Verhaal
Bezwaren tegen facturen of klachten met betrekking tot Diensten en/of in verband met Huurovereenkomsten worden slechts in behandeling genomen voor zover zij binnen acht dagen na ontvangst van de factuur of de levering van de Dienst per aangetekend schrijven bij BBF zijn ingediend en voor zover zij zeer gedetailleerd en nauwkeurig zijn omschreven. Het indienen van een bezwaar of klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. Opdrachtgever ziet derhalve uitdrukkelijk af van enig beroep op een beroep op wanprestatie.
Overdracht van huur / onderhuur
Opdrachtgever mag zijn rechten op het gehuurde goed of een gedeelte daarvan niet overdragen en mag het gehuurde goed of een gedeelte daarvan evenmin onderverhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBF.

Aansprakelijkheid / Vrijwaring
BBF is in geen geval aansprakelijk voor de verplichtingen van derden die voortvloeien uit de door BBF bemiddelde of door BBF als tussenpersoon gesloten transacties en/of huurovereenkomsten.

De aansprakelijkheid van BBF, haar werknemers of vertegenwoordigers jegens Cliënt is beperkt tot de bedragen die aan BBF zijn betaald voor de uitvoering van de Diensten en/of Lease, ongeacht de rechtsgrond waarop de aansprakelijkheid van BBF is gebaseerd. BBF, haar werknemers of vertegenwoordigers zijn in geen geval aansprakelijk (contractueel of uit onrechtmatige daad) voor enige indirecte schade of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot het verlies van winst of omzet.

Partijen komen overeen dat BBF niet gehouden is Cliënt schadeloos te stellen of bij te staan indien door een derde een vordering tegen Cliënt wordt ingesteld die direct of indirect voortvloeit uit de Diensten en/of Huurovereenkomst, ongeacht de rechtsgrond waarop een dergelijke vordering is gebaseerd.

Niettegenstaande de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, zal Opdrachtgever BBF, haar werknemers, vertegenwoordigers, directeuren, aandeelhouders, onderaannemers en subagenten schadeloosstellen en vrijwaren voor en tegen elke aansprakelijkheid, claim, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocatenhonoraria en verschotten, voortvloeiend uit of gerelateerd aan (i) de Diensten, de Huurovereenkomsten of de uitvoering van de Huurovereenkomsten of (ii) enige informatie of gegevens verstrekt door Opdrachtgever.

Overmacht
In geval van onvoorzienbare omstandigheden en/of overmacht is BBF gerechtigd de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder opzegtermijn of schadevergoeding, dan wel de levering van de Diensten en/of de huurovereenkomst op te schorten. In dit geval kan BBF op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van haar verplichtingen of voor de daaruit voortvloeiende schade die Cliënt mocht lijden.

Beëindiging
Onverminderd het recht op schadevergoeding en de bepalingen van artikel 3, heeft BBF het recht om de overeenkomst, zelfs indien deze reeds gedeeltelijk werd uitgevoerd, te beëindigen of bijkomende waarborgen te eisen, op elk ogenblik door middel van een aangetekend schrijven, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling: in geval van faillissement, vereffening of ernstige verslechtering van de kredietwaardigheid van de Klant; indien de Klant zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Huurovereenkomst, de Diensten en deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder artikel 4 ervan, niet nakomt.

Handicap
Als u of een lid van uw groep een medisch probleem of een handicap heeft waarvoor tijdens uw verblijf extra faciliteiten nodig zijn, laat ons dit dan weten op het moment van uw reservering. Als wij redelijkerwijs niet in staat zijn om aan de specifieke behoeften van de persoon in kwestie te voldoen, behouden wij ons het recht voor om de reservering te weigeren of, indien niet alle details op het moment van de reservering zijn verstrekt, de reservering te annuleren zodra wij van deze details op de hoogte zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Op deze voorwaarden, de Huurovereenkomst, elke overeenkomst tussen de partijen, de Diensten en de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen tussen de partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, in het bijzonder de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Algemeen
De ongeldigheid van een bepaling van deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen en zal dus niet leiden tot de ongeldigheid van deze bepalingen.

In geval van overdracht van de onderneming, aandelen, bedrijf of een deel van het bedrijf van Cliënt, zal Cliënt ervoor zorgdragen dat de overeenkomst tussen partijen in ongewijzigde vorm wordt uitgevoerd door de verkrijger. Een wijziging in het bestuur, de directie of de aandeelhouders van BBF zal geen invloed hebben op de Diensten, de Huurovereenkomst of enige andere overeenkomst tussen partijen.

Deze voorwaarden, die voorrang hebben op alle andere voorwaarden van Opdrachtgever, kunnen alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke overeenkomst die naar behoren is ondertekend door BBF en Opdrachtgever.

Zoeken
Grootte
Prijs

Panden vergelijken

Vergelijk