Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten, zoals gedefinieerd in artikel 1, en elke overeenkomst tussen de Klant en BBF en/of elke overeenkomst tussen de Klant en de vertegenwoordiger van BBF.

Begrippen

In deze algemene voorwaarden hebben de in dit artikel gedefinieerde begrippen zowel in het enkelvoud als in het meervoud de volgende betekenis:

“BBF” betekent de naamloze vennootschap Brussels Business Flats Belgium N.V., met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeeklaan 78 b9, 1030 Schaarbeek en ondernemingsnummer 0456.960.169; “Diensten” betekent alle diensten die door BBF (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, al dan niet als vertegenwoordiger) aan de Klant worden verleend;

“Huurder” betekent elke klant die een huurcontract tekent;

Onder “huur” wordt verstaan ieder door de Klant gesloten huurcontract, waarbij BBF optreedt als vertegenwoordiger voor de eigenaar van de betreffende onroerende zaak;

“Klant” betekent iedere ontvanger van Diensten en/of iedere Huurder en/of iedere Gelieerde Onderneming, met inbegrip van iedere persoon die handelt, of waarvan BBF redelijkerwijs mag aannemen dat deze handelt, met de bevoegdheid en kennis van de ontvanger van de Diensten; en

“Gelieerde onderneming” betekent elke onderneming, vereniging of organisatie waarvan de meerderheid van de aandelen of stemrechten direct of indirect eigendom zijn van de Klant;

Diensten

Door het ondertekenen van een Huurcontract verklaart de Klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de volgende algemene voorwaarden en deze te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. BBF behoudt zich echter het recht voor om aanvullende algemene en/of bijzondere voorwaarden toe te voegen voor elke individuele dienst en individueel Huurcontract. Tenzij anders vermeld, zijn de aanbiedingen en voorgestelde overeenkomsten van BBF geldig gedurende 30 dagen na de datum van verzending. Elke opdracht tot het verlenen van Diensten en het verhuren van onroerende zaken wordt pas definitief na ondertekening van het Huurcontract, tenzij BBF daadwerkelijk is begonnen met het verlenen van de Diensten.

Alle aanbiedingen en huuropdrachten worden opgesteld op basis van de door Klant verstrekte informatie. Indien de door Klant verstrekte informatie onvolledig en/of onjuist blijkt te zijn, behoudt BBF zich het recht voor om een aanvullende offerte of voorgestelde overeenkomst op te stellen, dan wel het Huurcontract anderszins als geannuleerd te beschouwen op kosten van de Klant.

Levering

BBF is gerechtigd om, zonder schriftelijke toestemming van de Klant, een beroep te doen op onderaannemers, vertegenwoordigers of subagenten voor het verlenen van de Diensten.

De in de documenten en correspondentie van BBF of Klant genoemde termijnen zijn niet bindend en hebben slechts een indicatief doel. De Partijen komen overeen dat de Klant in geen geval een beroep kan doen op een eventuele overschrijding van een termijn door BBF voor het verkrijgen van schadevergoeding of voor het annuleren/beëindigen van het Huurcontract. De Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat BBF niet aan enige verplichting gebonden is of kan de Diensten en/of Huurcontract opschorten indien Klant niet aan zijn verplichtingen (in het bijzonder betalingsverplichtingen) voldoet of indien tijdens de uitvoering van de Diensten wijzigingen in de te leveren Diensten worden aangebracht.

Betaling

Tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BBF. Betalingen in termijnen zijn alleen toegestaan na een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst.

In het geval van betaling per cheque of ander verhandelbaar instrument zal de betaling pas plaatsvinden nadat deze daadwerkelijk is geïnd.

De Klant aanvaardt aansprakelijkheid voor lasten, kosten, belastingen en heffingen voor zover deze betrekking hebben op de Diensten en/of Huurcontract en de door Klant gedane betalingen uit hoofde van de Diensten en/of Huurcontract. Overeengekomen vertragingsrente van 15% per jaar zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden toegevoegd aan alle verschuldigde en onbetaalde bedragen vanaf de vervaldag. Daarnaast wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige rechterlijke en/of incassokosten, met inbegrip van alle advocatenhonoraria en verschotten, een overeengekomen schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 125,-, aan het verschuldigde bedrag toegevoegd. In geval van wanbetaling, zelfs indien slechts gedeeltelijk, worden alle nog niet vervallen bedragen onmiddellijk en zonder enige formaliteit of aanmaning opeisbaar.

Indien het Huurcontract wordt beëindigd en/of geannuleerd op kosten van Klant (zowel in als buiten rechte), is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een vergoeding aan BBF verschuldigd ter hoogte van drie maanden huur, zoals die geldt ten tijde van de beëindiging/annulering.

Aanvaarding/ Beroep

Bezwaren tegen facturen of klachten met betrekking tot Diensten en/of in verband met Huurcontracten worden slechts in aanmerking genomen voor zover deze per aangetekende brief aan BBF worden ingediend binnen acht dagen na ontvangst van de factuur of de levering van de Dienst en voor zover deze gedetailleerd en nauwkeurig zijn omschreven. Het indienen van een bezwaar of klacht ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen. De Klant ziet derhalve uitdrukkelijk af van enig beroep op een exceptie van niet-nakoming.

Overdracht van huur/onderverhuring

De Klant mag zijn rechten op het gehuurde niet overdragen en mag evenmin het gehuurde, of een deel daarvan, onderverhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBF.

Aansprakelijkheid/ Schadeloosstelling

BBF is in geen geval aansprakelijk voor de verplichtingen van derden die voortvloeien uit de door BBF bemiddelde of door BBF als vertegenwoordiger afgesloten transacties en/of huurcontracten.

De aansprakelijkheid van BBF, haar werknemers of vertegenwoordigers ten opzichte van Klant is beperkt tot de bedragen die BBF voor de uitvoering van de Diensten en/of het Huurcontract heeft ontvangen, onverminderd de rechtsgrond waarop de aansprakelijkheid van BBF is gebaseerd. BBF, haar werknemers of vertegenwoordigers zijn in geen geval aansprakelijk (contractueel of uit onrechtmatige daad) voor indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving of omzetderving.

De Partijen komen overeen dat BBF niet gehouden is de Klant te vrijwaren of bij te staan indien door een derde jegens de Klant een vordering wordt ingesteld die direct of indirect voortvloeit uit de Diensten en/of het Huurcontract, onverminderd de rechtsgrond waarop deze vordering is gebaseerd.

Onverminderd de dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, zal de Klant BBF, haar werknemers, vertegenwoordigers, bestuurders, aandeelhouders, onderaannemers en subagenten vergoeden en vrijwaren voor en tegen alle aansprakelijkheid, claims, kosten en uitgaven, waaronder redelijke advocatenhonoraria en verschotten, die voortvloeien uit of verband houden met (i) de Diensten, de Huurcontracten of de uitvoering van de Huurcontracten, of (ii) alle door de Klant verstrekte informatie of gegevens.

Overmacht

In geval van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht heeft BBF het recht het Huurcontract geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder enige opzegtermijn of schadevergoeding in plaats van opzegging, dan wel de levering van de Diensten en/of het Huurcontract op te schorten. BBF kan in dat geval op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van haar verplichtingen of voor de schade die daaruit voor de Klant mocht voortvloeien.

Beëindiging

Onverminderd het recht op schadevergoeding en het bepaalde in artikel 3 is BBF gerechtigd het contract, ook indien dit reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, te allen tijde van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door middel van een aangetekende brief te beëindigen, dan wel aanvullende garanties te verlangen: in geval van faillissement, liquidatie of ernstige verslechtering van de kredietwaardigheid van de Klant; indien de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van het Huurcontract, de Diensten en deze Voorwaarden, in het bijzonder artikel 4 hiervan, niet nakomt.

Invaliditeit

Als u of een lid van uw gezelschap medische problemen of een handicap heeft die extra faciliteiten vereisen tijdens uw verblijf, gelieve ons dit dan bij uw boeking te melden. Indien wij ons redelijkerwijs niet in staat voelen om aan de specifieke behoeften van de persoon in kwestie te voldoen, behouden wij ons het recht voor om de reservering te weigeren of, indien niet alle details worden gegeven op het moment van de reservering, de reservering te annuleren wanneer wij kennis krijgen van deze gegevens.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze voorwaarden, het Huurcontract, enige overeenkomst tussen partijen, de Diensten en de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen tussen de partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, in het bijzonder de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Algemeen

De ongeldigheid van enige bepaling van deze voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen en zal derhalve niet leiden tot ongeldigheid van deze bepalingen.

In geval van overdracht van de onderneming, aandelen of een deel van de onderneming van de Klant zal de Klant ervoor zorgen dat de overeenkomst tussen partijen in ongewijzigde vorm door de verkrijger wordt uitgevoerd. Een wijziging in het bestuur, het management of de aandeelhouders van BBF zal geen invloed hebben op de Diensten, het Huurcontract of enige andere overeenkomst tussen partijen.

Deze voorwaarden, die prevaleren boven andere voorwaarden van de Klant, kunnen slechts worden gewijzigd door middel van een door BBF en de Klant ondertekende schriftelijke overeenkomst.

Share
Scroll to Top

This website uses cookies. 

This website uses cookies. 

This website uses cookies.